CALM

Публічний договір про надання медичних послуг

ТОВ «Медичний центр «Клінічна академія лазерної медицини», що діє на підставі статуту та ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (рішення МОЗ України про видачу ліцензії від 19.08.2019 No 04/1908-М) під знаком для товарів та послуг “CALM”, у подальшому “Виконавець”, з одного боку, та фізична особа, яка на оплатній основі отримує  медичні послуги у клініці за однією з адрес Виконавця, у подальшому “Замовник” або  “Пацієнт”, що надалі разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – “Договір”) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). До цього Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Замовників (Пацієнтів). Цим Договором визначаються порядок та умови надання Виконавцем Послуг, що надаються відповідно до ліцензії Виконавця на провадження господарської діяльності з медичної практики (рішення МОЗ України про видачу ліцензії від 19.08.2019 No 04/1908-М).

1.2. Свідченням повного та безумовного прийняття умов цього Договору, а також датою укладання Договору є здійснення Замовником дій щодо оформлення, підтвердження та оплати Послуг.

1.3. Замовник гарантує, що він має цивільну дієздатність, необхідну і достатню для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору.

1.5. Виконавець здійснює свою діяльність, керуючись Цивільним кодексом України, Законами України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про захист прав споживачів”, “Про захист персональних даних”, іншими нормативно-правовими актами, норми яких поширюються на господарську діяльність з медичної практики.

1.6. Визначення термінів:

Виконавець – ТОВ «Медичний центр «Клінічна академія лазерної медицини», що діє на підставі статуту та ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (рішення МОЗ України про видачу ліцензії від 19.08.2019 No 04/1908-М) під знаком для товарів та послуг “CALM”, місце провадження діяльності: м. Київ, пров. Коломийський 17 /31а, ідентифікаційний код 40923391.

Замовник – фізична особа, яка має цивільну дієздатність, достатню для укладання цього Договору, та звернулася до Виконавця за отриманням медичної послуги.

Пацієнт – фізична особа, якій безпосередньо надаються Послуги . Пацієнт може бути Замовником Послуг за наявності достатньої цивільної дієздатності відповідно до положень статей 31 та 32 Цивільного Кодексу України з урахуванням норм статей 38 та 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Послуга – медична послуга, що надається Виконавцем відповідно до статутних цілей його діяльності та з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій чи станів Пацієнта.

Зміст інших понять і термінів визначається чинним законодавством України.


2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Пацієнтові Послуги належної якості  згідно з чинними цінами (тарифами) Виконавця в установлені строки та в порядку, визначеному цим Договором, локальними нормативними актами Виконавця та чинним законодавством України, а Замовник (Пацієнт), у свою чергу, зобов’язується прийняти і оплатити Послуги відповідно до умов цього Договору.


3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Затверджувати та вносити зміни до розміщеного на веб-сайті Виконавця за адресою https://calm.ua/ переліку Послуг, які надаються Виконавцем, щодо порядку та строків надання кожної Послуги.

3.1.2. У разі необхідності залучати заклади охорони здоров’я та / або фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, на підставі договору для надання окремих Послуг Пацієнтам.

3.1.3. Приймати оплату за Послуги.

3.1.4. Відмовити у наданні Послуг у разі виявлення протипоказань до застосування відповідних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації.

3.1.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Замовнику (Пацієнту) медичної інформації.

3.1.6. Змінювати час надання Послуги у випадку непередбачуваної відсутності обраного Замовником (Пацієнтом) медичного працівника або призначити іншого медичного працівника за згодою Пацієнта.

3.1.7. Вимагати від Замовника (Пацієнта) виконання умов цього Договору.

3.1.8. У разі порушення Пацієнтом рекомендацій медичних працівників Виконавця щодо підготовки до надання Послуг, некоректної поведінки Замовника (Пацієнта), зокрема порушення правил внутрішнього розпорядку, Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень зі сторони Замовника (Пацієнта). При цьому вартість Послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.

3.1.9. Використовувати вказані Замовником (Пацієнтом) контактні дані (адресу електронної пошти, номер телефону) для направлення повідомлень Замовнику (Пацієнту) щодо порядку надання Послуг, результатів їх надання.

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1. Забезпечити Замовника (Пацієнта) інформацією, що включає відомості про перелік Послуг із зазначенням їх вартості та умови надання і отримання цих Послуг.

3.2.2. Надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або уніфікованих чи нових клінічних протоколів медичної допомоги, маршрутів пацієнтів, затверджених у встановленому порядку. Виконавець зобов’язаний надавати Послуги лише за тими спеціальностями, медична практика за якими дозволена згідно з отриманою Виконавцем ліцензією на провадження господарської діяльності з медичної практики.

3.2.3. Забезпечити дотримання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, завтверджених Кабінетом Міністрів України.

3.2.4. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, лікарські засоби та медичні вироби, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

3.2.5. Вести та зберігати медичну документацію. Надавати Замовнику (Пацієнту) виписки з медичної документації, довідки та консультативні висновки, необхідність надання яких встановлена чинним законодавством України або угодою Сторін.

3.2.6. Надавати Замовнику (Пацієнту) медичну інформацію у межах і в порядку, які визначені чинним законодавством України.

3.2.7. Своєчасно інформувати Замовника (Пацієнта) у разі неможливості надання Послуг повністю або частково.

3.2.8. Забезпечити режим конфіденційності щодо процесу та результатів надання Послуг відповідно до цього Договору та вимог чинного законодавства України.

3.3. Замовник (Пацієнт) має право:

3.3.1. Отримувати Послуги належної якості.

3.3.2. Отримати від Виконавця інформацію, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

3.3.3. Обрати зручний для Замовника (Пацієнта) спосіб оплати Послуги з тих, що пропонуються Виконавцем.

3.3.4. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

3.4. Замовник (Пацієнт) зобов’язується:

3.4.1. Оплачувати вартість Послуг Виконавця відповідно до умов, передбачених цим Договором.

3.4.2. Прибути до місця отримання Послуг у дату та час, визначені Виконавцем.

3.4.3. Надати достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Замовника (Пацієнта) до надання Послуг, а також для отримання інформації про результати надання Послуг.

3.4.4. Належним чином виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил надання Послуг за цим Договором, правил внутрішнього розпорядку Виконавця.

3.4.5. Інформувати медичних працівників Виконавця про лікарські засоби, які застосовує Пацієнт, про всі відомі вади, хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, надавати іншу інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

3.4.6. Дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до надання Послуг з метою сприяння забезпечення якості надання Послуг, достовірності результатів оглядів та обстежень, лабораторних досліджень для виключення чинників, які можуть вплинути на їх результати, а також дотримуватися пост-лікувальних рекомендацій.

3.4.7. Інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Замовником (Пацієнтом) цього Договору


4. Згода на медичне втручання, обстеження, огляд

4.1. При підтвердженні Замовлення Замовник (Пацієнт) погоджується, щоознайомлений з характером кожної замовленої Послуги, ризиками медичного втручання/обстеження/огляду під час її проведення, правом вимагати припинення процедури, розуміє мету та характер медичного втручання/обстеження/огляду та надає згоду на медичне втручання, обстеження, огляд відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

4.2. Замовник (Пацієнт) підтверджує надання інформованої добровільної згоди пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення.

4.3. Замовник (Пацієнт) розуміє, що у разі надання Послуг з використанням засобів дистанційного зв’язку діагнози і медичні рекомендації не є остаточними, і у більшості випадків існує необхідність у безпосередньому обстеженні, огляді Замовника (Пацієнта) лікарем за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики.


5. Персональні дані Замовника (Пацієнта)

5.1.  Факт оплати Послуги засвідчує надання Замовником (Пацієнтом) згоди Виконавцю на обробку його персональних даних, у базі персональних даних, власником якої є Виконавець.


6. Конфіденційність

6.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за Послугами, перелік наданих Послуг, результати їх надання, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства України становить лікарську таємницю та іншу конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим доступом).


7. Вартість та умови оплати Послуг

7.1. Актуальна інформація про Перелік послуг Виконавця та їх вартість наявна на веб-сайті Виконавця за адресою https://calm.ua/.

7.2. Вартість Послуг встановлюється у порядку, визначеному Статутом та локальними нормативними актами Виконавця відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України – гривні.

7.4. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо отриманих Послуг і проведених транзакцій, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.


8. Строки надання Послуг

8.1. Дата та час Послуг визначаються Виконавцем з урахуванням побажань Замовника (Пацієнта).

8.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тривалість надання Послуги згідно оформленого замовлення з технологічних та інших непередбачуваних причин.


9. Вирішення спорів

9.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом перемовин між Сторонами.

9.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом перемовин, спір між Сторонами буде вирішуватись судом за встановленими чинним законодавством України правилами підвідомчості і підсудності.


10. Відповідальність сторін. Форс-мажор

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.  Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником (Пацієнтом), якщо протягом 7 (семи) календарних днів з моменту їх надання Замовник (Пацієнт) не пред’явить претензії до якості Послуг у письмовому вигляді.

10.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

10.2. Перевірка дотримання Виконавцем умов цього Договору щодо повноти та якості надання Послуг здійснюється у тому числі шляхом клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги і медичного обслуговування.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуг у разі порушення Замовником (Пацієнтом) пунктів 3.4.3-3.4.7. цього Договору.

10.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), включаючи: стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, запровадження надзвичайного стану, прийняття компетентними органами рішень, які унеможливлюють або обмежують здійснення господарської діяльності, та інших обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором. Про дію обставин непереборної сили одна Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу протягом 3 (трьох) днів із дня виникнення таких обставин. Дія обставин непереборної сили (форс-мажору) для Сторони підтверджується довідкою уповноваженого органу у встановленому чинним законодавством України порядку.


11. Заключні положення

11.1. Цей Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін у разі здійснення за цим Договором фактичної оплати Замовником (Пацієнтом) не є підставою вважати цей Договір не Укладеним. Проведення оплати Пацієнтом та/або Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом.

11.2. Здійснюючи оплату Замовник (Пацієнт) погоджується з усіма умовами цього Договору, текст якого ним прочитано та положення якого йому зрозумілі, та погоджується отримувати повідомлення та електронні листи від Виконавця за номером мобільного телефону або адресою електронної пошти.